MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD
Platný pro rok 2024
k provozování lovu ryb na udici na rybníku Staňkovský

1. OBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI LOVU

Rybář je při pobytu u rybníka povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Případné odpadky musí shromáždit v soudržném obalu a dopravit do obvyklých odpadových nádob s režimem svozu v obcích. Toto ustanovení bude předmětem kontroly a jeho porušení bude posuzováno dle zákona 541/2020 Sb. jako založení černé skládky s postihy dle zákona č.250/2016 Sb. (pokuta ve výši až 50.000,-Kč atd.) a dále zákon 114/1992 Sb. Porušiteli tohoto ustanovení nebude Rybářstvím Třeboň v budoucnu vydáno pověření k lovu ryb. Rybolov nelze zásadně provádět z míst, na která není umožněn okamžitý bezproblémový přístup kontrolním orgánům. Z důvodů kontroly platnosti povolenky se pro děti mladší 15 let uvedou na povolence údaje zákonného zástupce Jméno, Příjmení atd).Děti starší 15 let, který mají občanský průkaz uvedou vlastní iniciály. Za osoby mladší 15 let vždy zodpovídá zákonný zástupce.

S ulovenými rybami je rybář povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením po břehu, násilným vyprošťováním zaseknutých háčků a trýznit ponecháváním živých na suchu. Zakazuje se škrabání a kuchání ryb v katastru rybníků. Je též zakázáno stanování, táboření přes noc a rozdělávání ohňů ve výtopě rybníků. Majitel pověření ručí za případné škody vzniklé jeho jednáním na stanovišti, vodním díle, na březích a zařízení. Je možno užívání přístřešků bez pevné podlážky.Je přísně zakázáno kotvení přístřešků do stromů. Při výkonu rybolovu je nutné, aby lovící dodržovali mezi sebou vzdálenost nejméně 3 metry, při lovu přívlačí 20 m, pokud se nedohodnou na menší. Místo k lovu nesmí být žádným způsobem vyhrazováno.

2. DOBA LOVU

Sportovní rybolov je povolen osobám, které se prokáží platným pověřením vydaným Rybářstvím Třeboň a.s. na rybníku Staňkovský od 1. 3. do 31. 12.

Denní doby lovu:
III až XII: od 4.00 do 24.00


3. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU, NÁSTRAHY

a) Lov ryb smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a ostatních vodních živočichů.
b) Je povoleno chytat na dva pruty, každý nejvíce o dvou návazcích s jednoduchými háčky.
c) Je povolen lov čeřínkováním od 15.6., čeřínkem o max. rozměru 1×1 m.
d) Při chytání na dvojháček či trojháček a na rybku lze použít pouze jeden návazec.
e) Candát obecný, štika obecná a sumec velký jsou hájeni do 15.6. včetně.
f) Lov na rybku či její část a přívlač je povolen od 16. června.
g) Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další pruty připraveny k lovu.
h) Během lovu musí mít rybář nastražené pruty v účinném dosahu.
ch) Při lovu může být použito tyčové bójky nebo bójky s pomocnou bójkou; přitom žádná z nich nesmí přesahovat rozměry 15 × 15 × 30 cm. Spojení bójky a pomocné bójky musí umožňovat po záběru a při zdolávaní ryby jejich rozpojení tak, aby pomocná bójka již nebyla spojena s udicí. Po skončení lovu musí být pomocná bójka vytažena z vody. V případě použití dvou bójek, které jsou pevně propojeny spojkou, nesmí žádná z nich přesahovat rozměry 10 × 10 × 10 cm. Jejich vzájemné propojení může být maximálně do 150 cm. Za bójky se nesmí používat neopracovaný polystyren a neopracované plastické hmoty (včetně PET lahví). Bójka smí být nastražena pouze tak, aby byla zachována nejméně vnitřní třetina vodní plochy volná pro plavbu, není-li stanoveno jinak.

Je zejména zakázáno:

umisťování haltýřů a přechovávání ryb v nich
bez povolení Rybářství Třeboň a.s. je zakázáno ponechávat plavidla na březích a ve vodě, pokud se nepoužívají
přechovávat ve vezírku více ryb, než je povolený denní limit pro jednoho chytajícího
odnášet ulovené ponechané ryby od vody, před ukončením rybolovu
směňování úlovků, vyhrazování míst k chytání bójemi, používání samoseků
lovit nástražní ryby do čeřínku, které mají stanovenu tímto rybářským řádem nejmenší lovnou míru.
chytat ryby a vstupovat na led, pokud je na rybníce souvislá vrstva ledu
řezat vidličky z rostoucích stromů
používat co nástrahy krve, škrkavek, mlékárenských kalů a veškerých chráněných živočichů, včetně jejich vývojových stádií
vnadit krví, masem a směsmi z masa, mlékárenskými kaly, škrkavkami, jakož i všemi živočichy chráněnými zákonem včetně jejich vývojových stádií
označování a vymezování krmných míst PET lahvemi, bójkami, barely atd.
Při dlouhodobějším uchovávání úlovků je zakázáno užívat síťové vezírky, které zraňují ryby.
z důvodu zhoršení kvality vody platí striktní zákaz vnadění a přikrmování ryb
Povinné náčiní:

rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění velikosti ulovených ryb, podběrák
pokud lovící přechovává ulovené ryby živé, musí je mít ve vodě ve vlastním vezírku, ryba umístěná ve vezírku je považována za rybu si ponechanou.

 

4. MÍRA, POČET, EVIDENCE ÚLOVKŮ

a) Lovné míry ryb:
kapr obecný od 40 cm do 70 cm (Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybníku, kde byl uloven.)
candát obecný 50 cm
amur 50 cm
lín 20 cm
tolstolobik 50 cm
sumec velký 90 cm
úhoř říční 45 cm
bolen dravý 40 cm
štika obecná 50 cm
jelec jesen 25 cm
okoun říční 20 cm
b) V jednom dnu si oprávnění k lovu může ponechat nejvýše 7 kg ryb, s výjimkou případu, kdy poslední chycenou rybou tuto hranici překročí – tuto rybu si ještě může v souladu s místním rybářským řádem ponechat. *V tomto úlovku smí být nejvýše 1 ks ušlechtilé ryby (štika, candát, sumec, amur, pstruh, okounek pstruhový) nebo 2 ks kapra. Denní úlovek cejna velkého a cejnka malého není omezen. Ulovenou rybu nelze kamkoli odnášet či ji svěřovat druhé osobě. Usmrcené ryby musí být během lovu přechovávány v délkově nezměněném stavu. Při ulovení a ponechání si ryby podléhající lovné míře (bod a) je lovící povinen tuto zapsat ihned do přehledu o úlovcích s označením aktuálního data a délky ryby v cm.

 

5. POUŽÍVÁNÍ PLAVIDEL PŘI RYBOLOVU

Je zakázán jakýkoliv lov ryb z loděk, i ukotvených, (i belly boat).

 

6. MÍSTA S VYLOUČENÍM RYBOLOVU

Rybolov je zcela zakázán z celého tělesa hráze rybníka Staňkovského.
Celoročně hájený úsek se zákazem lovu ryb od cedule státní hranice s Rakouskem (místo označené bójí).

Z důvodu ochrany ekologicky cenné lokality z popudu CHKO Třeboňsko je zcela zakázán sportovní rybolov v horní zúžené části rybníka. Tato lokalita je vyznačena tabulemi a bójí v rybníce.

Rybolov je zakázán veřejnosti z dělící hráze mezi rybníkem Staňkovský a rybochovným rybníkem Špačkov. Rybolov v objektech ostatních rekreačních zařízení na rybníku je možný pouze při dodržování podmínek stanovených jednotlivými provozovateli a po předchozí dohodě s nimi.

V prostoru rybářské chaty č.1 a č. 2 je vyhrazen prostor pro rybolov pouze držitelům skupinového pověření, které je vydáno Rybářstvím Třeboň a.s. Tento prostor je na obou koncích viditelně označen v délce 100 m.

Místa s vyloučením rybolovu jsou vyznačena na mapě umístěné na vazbě (hrázi u obce Staňkov) rybníka Staňkovský.

 

7. KONTROLA A DOZOR

Tuto činnost vykonává řádně ustanovená rybářská stráž Rybářství Třeboň a.s. a Policie ČR. Těmto je chytající povinen umožnit kontrolu platného pověření k lovu ryb a prokázat se předložením platného dokladu totožnosti s fotografií, rybářského náčiní, nářadí a úlovků. Platnost povolenky je podmíněna současným prokázáním totožnosti. Při neprokazatelné totožnosti pozbývá povolenka platnost .Pro případ že oprávněný z pověření k lovu ryb poruší ustanovení z tohoto rybářského řádu má rybářská stráž právo pověření provozování lovu ryb odebrat bez nároku na náhradu prostředků vynaložených na nákup pověření k lovu ryb. Oprávněný z lovu ryb se zavazuje předmětné oprávnění vydat.
Kontrolní orgán nikdy nevybírá za porušení řádu peněžní hotovost. Veškeré přestupky se řeší ve správním řízení.

Změna pravidel vyhrazena.

Rybářství Třeboň a.s.

 

UPOZORNĚNÍ

1. Přehled o úlovcích musí mít lovící při sobě, pravdivě jej vyplňovat.
2. Všechny údaje zapisujte nesmazatelným způsobem, tiskopis udržujte v čistotě.
3. Při chybném zápisu celý řádek proškrtněte a proveďte zápis znovu.
4. Ihned po ulovení a ponechání si musí být do přehledu zapsány ryby ušlechtilé (viz Místní rybářský řád), včetně jejich délky v centimetrech.
5. Do přehledu musí být zapsány všechny ryby, které si lovící ponechává, tedy i ty druhy, které nemají stanovenou nejmenší délku nebo které užije jako nástražní rybičky.
6. Upozorňujeme rybáře, že při výkonu sportovního rybolovu je povinen dodržovat platné zákony a vyhlášky o pobytu v přírodě a CHKO Třeboňsko (vjezd motorových vozidel do lesa).
7. Porušením zásad a způsobu lovu pozbývá platnost Pověření k lovu ryb na udici a toto pověření bude kontrolním orgánem odebráno včetně dosavadních úlovků.
8. Rybářská stráž a kontrolní orgán je oprávněn podat oznámení o přestupku Policii ČR.